lao động

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp trong lĩnh vực lao động và tuyển dụng lao động, chuẩn bị các tài liệu cần thiết trong quan hệ lao động giữa chủ doanh nghiệp và người lao động.

 Chúng tôi xây dựng thỏa ước lao động tập thể và giúp đưa điều khiển quy phạm pháp luật và cơ chế trách nhiệm tại chỗ cho các cá nhân. Ví dụ, chúng tôi thường xuyên cung cấp tư vấn nơi giám đốc điều hành đã không thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ quy định tại hợp đồng của họ. Chúng tôi cung cấp tư vấn về các vấn đề phức tạp của pháp luật lao động đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

 Chúng tôi cũng tư vấn về các vấn đề liên quan đến việc làm khác, từ tinh giản biên chế và khuyến khích các gói kích thích năng suất; các vấn đề liên quan đến nhân viên đã phát triển các sản phẩm trí tuệ của mình trong quá trình làm việc ăn lương hang nay của họ.

 Chúng tôi cũng giúp đỡ xin giấy phép làm việc cho người nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam.

TOP