THỊ TRƯỜNG VỐN/ CHỨNG KHOÁN

Các luật sư của hãng luật chúng tôi có chuyên môn sâu về các giao dịch trên thị trường vốn trong nước và quốc tế. Kinh nghiệm của chúng tôi bao gồm tư vấn cho các nhà đầu tư, tổ chức phát hành và bảo lãnh phát hành trong các loại giao dịch khác nhau như:

  • Giao dịch mua bán chứng khoán trong nước và quốc tế thông qua các hình thức chào bán đại chúng hoặc riêng lẻ
  • Tái cơ cấu sơ bộ công ty trước khi thực hiện niêm yết lần đầu (IPO)
  • IPO doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường chứng khoán nước ngoài
  • Cổ phần hoá doanh nghiệp (bao gồm cả tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước)
  • Tái cơ cấu doanh nghiệp
  • Các giao dịch chứng khoán khác
  • Tư vấn về các vấn đề khác nhau của pháp luật chứng khoán Việt Nam

Các luật sư của chúng tôi đã từng đại diện cho các công ty Việt Nam và các tập đoàn đa quốc gia trong các giao dịch niêm yết cổ phiếu, trái phiếu trên các thị trường chứng khoán hàng đầu trong khu vực, như Singapore, Hong Kong và Malaysia.

TOP