TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ

Chúng tôi có chuyên môn trong lĩnh vực truyền thông và giải trí và có thể đại diện cho khách hàng trong thủ tục tố tụng và đàm phán các vấn đề phức tạp, cả trong nước và quốc tế. Gói tư vấn của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm các vấn đề liên quan đến hợp đồng, giải quyết tranh chấp và quyền và nghĩa vụ của nghệ sĩ và tổ chức tổ chức sự kiện, cũng như các vấn đề về quyền lao động và sở hữu trí tuệ và tư vấn thuế.

Khách hàng của chúng tôi được hưởng lợi từ các sản phẩm dịch vụ đa dạng, kiến thức pháp luật sâu rộng và sự am hiểu thị trường giải trí của Việt Nam và các kỹ năng chuyên nghiệp phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất.

TOP